Български English Руский

Главно Меню

                                                  

 

        Област с административен център град Шумен се намира в Североизточната част на България на около 370 км от гр.София и на 95 км от гр. Варна и Черно море. Някои от основните характеристики на района са:


- Благоприятно транспортно-географско положение на областта – сравнително бърз и лесен транспортен достъп от градовете в Централна Северна и Североизточна България (Варна, Велико Търново, Русе и др.).

- Наличие на разнообразни природни и туристически ресурси за развитие на екологично земеделие и био производство, екотуризъм, риболовен и ловен туризъм, спелеотуризъм и екстремни спортове (скално катерене) и др.:

добре изградена мрежа от защитени природни територии със значително биологично и ландшафтно разнообразие (наличие на един природен резерват, три поддържани резервата, един природен парк и пет защитени местности);

 • атрактивни скални феномени (карстови пещери, пропасти и живописни проломи);
 • многобройни изкуствени водоеми и реки (яз. Тича, р.Камчия и др.);
 • голям дял на горските територии с разнообразен дивеч в ловните стопанства.

- Богато културно-историческо наследство и добре организиран културен живот, които благоприятстват развитието на културно-познавателен, селски, религиозен и др. видове специализиран туризъм:
 • археологически, исторически и архитектурно-етнографски обекти, църкви и манастири и музеи (наличие на уникални паметници на културата като останките от първите две български столици –Плиска и Преслав, Мадарският конник, който е включен в списъка на паметниците от световното културно-историческо наследство на ЮНЕСКО и др.).
 • съхранени бит, традиции и занаяти;
 • вкусна местна кухня и атрактивни маркови вина от региона;
 • значими периодични прояви и празници в културния календар.

- Много добро общо състояние на околната среда в областта:
 • няма територии и обекти, които се отнасят към 14-те “горещи екологични точки” в страната;
 • намаление през последните години на емисиите на серни и азотни оксиди, метан и неметанови летливи съединения и др. в атмосферата от индустриални горивни и производствени процеси;
 • значително подобряване на качествените характеристики на водите в речните течения;
 • наличие на предприятия за преработка на отпадъци;
 • не е констатирано влошаване на радиационната обстановка в областта;


- Развити шосейни и ж.п. връзки на областния център с общинските центрове в областта (половината от общинските центрове имат ж.п. връзка с областния център), със съседните области и с останалата част от страната.

- Относително добре развита енергийна инфраструктура.

- Изградена ПСОВ в Шумен, предстоящо доизграждане на ПСОВ Велики Преслав и проектна готовност за изграждане ПСОВ в Нови Пазар-Каспичан.

- Развитието на екологично земеделие и био продукция е сред декларираните приоритети в областната стратегия за регионално развитие, общинските планове за развитие и плановете за местно икономическо развитие, което е подкрепено от позитивно отношение на местните общности (представители на бизнеса, НПО, социални партньори и други представители на общността).Природни и туристически ресурси в област Шумен    Община Смядово. Наличието на ДЛ „Смядово” е предпоставка за развитие на ловен туризъм. Той придобива все по-голяма популярност сред общините разполагащи с ловни ресурси. Необходимо е изграждането на ловни хижи отговарящи на международните стандарти и изисквания съответно на чуждестранните ловци, които са основните бенефициенти на този вид туризъм. В местността „Челеклията”, с. Веселиново се намират естествени находища червен божур, понтийска ведрица (тя представлява балкански ендемит) и момкова сълза. Те са защитени растения. Достъпът до обекта за туристически посещения е затруднен, но обектът е предпоставка за развитие на екологично-познавателен туризъм. До същото село в местността „Дебелеца” се намира вековна буково-габърова гора. До местността има път в добро състояние и обектът е достъпен за туристически посещения. Отново до с. Веселиново в местността „Скока” се намира пещерата „Скока” с дължина 40 метра. В местността се намират и голям и малък водопад. Достъпни са за туристически посещения. Пътят до там е в добро състояние.    Община Велики Преслав. От природните ресурси на територията й се намират резерватите „Патлейна”, „Дервиша”. Резерватът „Патлейна”, които има статут на поддържан резерват, се намира в непосредствена близоста до гр. Велики Преслав. В него се намират находища от див рошков и урумово лале. За създаването и предлагането на интересен туристически продукт ще способства и намиращият се в близост средновековен манастир от Хв. „Свети Пантелеймон”. В него са реставрирани помещенията на монасите, винарницата, керамичните работилници, зимника и др. Резерватът „Дервиша” е със статут на поддържан резерват, в който се намира единственото находище на „конски кестен” в нашата страна. Намира се в близост до гр. Велики Преслав. Интерес представлява и защитената местност „Блатно кокиче”, която се намира в поземления фонд на селата Кочово и Осмар. В нея има две естествени находища на ценния растителен вид “блатно кокиче”. ДивС „Преслав” гр. Велики Преслав е важен фактор за развитие на ловен туризъм, включително и за чуждестранните ловци. Ловният туризъм придобива все голямо значение за развитието на общините, разполагащи с подходящи ресурси. За по-пълното усвояване на наличния потенциал за развитие на ловен туризъм в общината е необходимо изграждането на ловни хижи, отговарящи на международните изисквания. Също така на територията на общината се намират и интересни местности, комбиниращи природни и антропогенни дадености, които могат да бъдат основа за създаването на комплексен туристически продукт. Като примери могат да се изтъкнат: „Дъбравата”, „Бункера”, „Баладжата”, „Пърнарица”, „Бункера”, „Черната локва”, „Карталъка”.    Община Каспичан. Мадарското плато предлага възможности за развитие на ловен туризъм, на базата на разнообразен ловен видов състав - сърна, елен, лисица, диво прасе, див заек.    Община Върбица. На територията на община Върбица, в землището на с. Бяла река се намира поддържан резерват “Моминград” . Защитената територия е част от отдел на ДГФ на ДЛ Върбица. Наличието на богат горски фонд извън резервата е предпоставка за развитието и на ловен туризъм, който става все популярен сред общините разполагащи с подобни ресурси и съответно България става все по-привлекателна дестинация за чужденци, практикуващи този вид туризъм. За целта е необходимо изграждането на луксозни хижи, оборудвани по международните стандарти, но без това да повлияе върху състоянието на резервата.    Община Шумен. Резерват “Букака” заема площ от 626 дка горски фонд в землището на гр. Шумен. Резерватът е горски масив, обявен за опазване на съществуващата коренна над стогодишна елитна букова гора от вида мизийски бук. В северната част от територията на резервата растат още зимен дъб, габър, благун, клен, цер и др. дървесни видове, като подлесът е разнообразен и включва леска, глог, шипка, къпина, мъждрян и др. Разнообразието на тревната покривка е представено от синчец, лютикова съсънка, куха лисичина, момкова сълза, петров кръст, пролетно ботурче и др. От представителите на животинския свят характерни видове са: лисица, заек, язовец, сърна, дива свиня, сив хомяк, няколко вида змии, рядко благороден елен. Резерватът е включен в границите на Природния парк “Шуменско плато”. Природният парк “Шуменско плато” заема обща площ от 392 99 дка в землищата на гр. Шумен, кв. Дивдядово и с. Лозово (община Шумен) и на селата Кочово, Осмар, Тройца и Хан Крум (община Велики Преслав). Паркът е обявен с цел запазване на ценни растителни и животински общности, както и голямото разнообразие и красотите на местата, подходящи за почивка и туризъм. Предопределящ специфичните особености на парка е карстовият релеф, представен от повърхностни форми (въртопи, валози, карстови долини) и подземни форми (известните пещери са 34, между тях са водните пещери “Зандана”, дълга 2200 м и “Тайните понори”, най-дълбоката в Североизточна България – 101 м и дълга 1716 м). На територията на Шуменското плато са установени 9 защитени, един застрашен и 8 редки вида растения, включени в “Червена книга на Р България”. От представителите на висшата фауна се срещат 28 вида бозайници, 61 вида птици, 14 вида влечуги и 6 вида земноводни. Представители на пещерната фауна са 10 вида прилепи. Защитена местност “Могилата”. Представлява земно възвишение, намиращо се в землището на с. Коньовец, община Шумен. Обхваща площ от 475 дка и е обявена за опазване на разнообразната степна растителност, различна за всеки скат (изложение) на могилата, както и за опазване на вида пролетен гороцвет, лечебно растение, под ограничен режим на ползване. Растителността е изключително богата, като общият брой е около 200 вида тревни и храстовидни видове, включително степната растителност. Защитена местност “Дъбовете”. За защитени са обявени група от вековни дървета от вида летен дъб. Запазени са 47 броя с приблизителна възраст от 100 до 200 г. Защитената местност заема площ от 5 дка в землището на с. Илия Блъсково. Защитена местност “Марашка кория”. В землището на с. Мараш, на площ от 230 дка, е разположена кория от внушителна със своите размери вековни дъбови дървета (от летен дъб), на възраст около 250-350 г.Културно-историческото наследство в област Шумен

    Община Велики Преслав. Сред антропогенните ресурси на територията на общината с най-голям туристически потенциал е Националният историко-археологически резерват с музей „Велики Преслав”, който е и един от стоте национални туристически обекта. Това е най-значимият антропогенен обект на територията на общината и комбинацията му с други, може да доведе до създаване на един качествен туристически продукт, който да бъде използван пълноценно. Интерес от гледна точка на културно-познавателния и исторически туризъм представляват и Карталовата къща във Велики Преслав, Свещаровата църква в с. Осмар, двете църкви във Велики Преслав - „Св.Св.Петър и Павел” и „Св.Архангел Михаил”, църквата Св.Св.Кирил и Методий на територията на Националния археологически резрват, скалните манастири над селата Осмар и Троица (запазени са монашеските килии и черквите, издълбани в скалата и обитавани през ХII-ХIV век). Разбира се, атрактивни от туристическа гледна точка са богатият културен календар, традиционните обичаи и народните празници, характерни за този край, които могат да бъдат комбинирани с посочените природни и антропогенни ресурси. Перспективен за общината е „винарско-дегустационният” туризъм, който по традиция се развива успешно в западните страни. Предпоставка за това е наличието на двете винарски изби – в гр. Велики Преслав (специализирано предприятие за производство на висококачествени бели вина и винено бренди) и с. Осмар (производство на вина и други алкохолни напитки - Осмарски пелин).

    Община Каспичан. На територията на общината се намира един от стоте национални обекта в България - Националният историко-археологически резерват “Плиска”. Плиска (Абоба) е първата столица на основаната от хан Аспарух българска държава. Градът е столица на държавата от 681 г. до 893 г. Повече от 100 години се провеждат археологически проучвания в Плиска, които са разкрили останките от "външен" и "вътрешен" град, Тронна палата, Малък дворец, езически храм, дворцова черква, водохранилище, бани, стопански и жилищни постройки. На около 1,5 км от Източната порта са разкрити основите на внушителен катедрален храм, наречен “Голямата базилика”. Разкритите останки са консервирани и по същество представляват музей на открито. Находки от резервата, показани в музейната експозиция, представят бита, материалната и духовна култура на обитателите на старата столица. Историко-археологическият резерват се намира на 28 км североизточно от град Шумен и на 2 км от съвременният град Плиска.    Община Върбица. От гледна точка на културния туризъм интерес на територията на общината представлява обектът който е ситуиран в местността „Гайдар Камък”, където се намират останки от крепостните стени на старинната средновековна крепост „Урвизион”, наследник на римската крепост „Фабрициус”, средновековната крепост “Белград” или средновековната крепост “Моминград”. Съществуват и добри възможности за развитието на историческия туризъм. Като примери могат да се изтъкнат решителната битка, състояла се във Върбишкия проход между византийските войски, предвождани от император Никифор и българския владетел Хан Крум, а също и местността „Върбишко градище”, където е била столицата на славянското племе „севери” – Цика (Чика). Също интересни от гледна точка на туризма са Дъсченият сарай на Гераите (1835 г.), старинната къща на хаджи Вълчин (1868г.), къщата братя Грудеви, останките от Герилград и др.    Община Шумен. Национален историко-археологически резерват "Мадара". Богатството на откритите археологически паметници, датирани от IV хил. преди Христа до XV век, дават основание на изследователите да нарекат Мадара "Българската Троя". Най-забележителният паметник в резервата е уникалният скален релеф Мадарски конник. Единствен в Европа, той е образец на старобългарското изкуство и символизира мощта и величието на българската държава. Мадарският конник е обявен от ЮНЕСКО за паметник със световно значение. През XIV век в скалите на платото е бил създаден най-големият в България скален манастир с над 150 килии. Средствата за съхраняването на “Мадарският конник” и прилежащата му културно-историческа и природна среда са недостатъчни. Липсата на музей в с. Мадара създава реална опасност от похабяване и загубване на това безценно културно историческо наследство. Спешно трябва да бъдат предприети мерки по консервацията на “Мадарски конник” и да се вземе решение за неговото опазване като световна ценност. Изграждането на културно-информационен център в с. Мадара трябва да е един от приоритетите на общината. Историко-археологически резерват "Шуменска крепост". На 3 километра западно от град Шумен се издига Шуменската крепост, просъществувала повече от 3200 години. Местността е била заселена още през ранно-желязната епоха /XII век преди Христа/. По-късно крепости тук са издигнали траки, римляни, византийци. През ранното и късното средновековие Шуменската крепост е била българска твърдина, изиграла важна роля в историята. Просъществувала е и в началния период на османското владичество. Крепостта е един от най-добре проучените археологически обекти в страната. Крепостна и култова архитектура, жилищни и стопански сгради и хиляди движими паметници свидетелстват за разнообразните й функции през различните епохи, най-вече през времето на Второто българско царство. Днес Шуменската крепост е експонирана като музей на открито. В непосредствена близост до община Шумен са и Национален историко-археологически резерват "Плиска" и Национален историко-археологически резерват "Велики Преслав” макар и извън границите на общината, те са неделима част от културно-историческото наследство на Шумен. Също интересни от гледна точка на културно-познавателния туризъм са: Томбул джамия (култов архитектурен ансамбъл, построена през 1744 г; джамията е действащ мюсюлмански храм и е втора по големина на Балканския полуостров); Църква "Св. Три светители", построена през 1857 г. на мястото на стар параклис, с дарения на шуменските еснафи (запазени са старата портика с надпис над входа, царските двери и старинните икони). Църква "Свето Възнесение", построена през 1829 г. (стенописите, иконостасът и вътрешната уредба датират от `933 г., съхраняват се ценни книги, златотъкана плащеница с перли от 1776 г., както и иконата "Св. Св. Кирил и Методий"); Арменска църква "Св. Асвизазин" (Света Богородица) с взиданият надпис, който съобщава времето на строежа 1834 г. от бежанци арменци (през 2001 г. е ремонтирана и обновена с нова камбанария); манастир "Свeти апостоли Петър и Павел" (в с. Ивански). Други значими обекти на територията на общината са: Комплекс “Създатели на българска държава”, изграден е в чест на 1300-годишнината от създаването на българската държава (със средствата на архитектурата и скулптурата е пресъздадена историята на Първото българско царство от Аспарух до Симеон; разположен е на 450 м над морското равнище и се вижда в радиус от 30 км); Възрожденско училище в кв. Дивдядово (килийното училище е сред малкото напълно запазени новобългарски училища у нас, намира се в двора на църквата и е строено заедно с нея през 1846 г.); Конезавод “Кабиюк” (с. Коньовец, най-старият конезавод в България, открит през 1864 г.; на територията му са разположени единственият в България "Музей на коня", лятната резиденция на княз Ал. Батенберг - "Музей на Съединението" и експозиция от икони; за многобройните български и чуждестранни туристи се устройват атракции с коне и понита, обиколка на района с файтон и езда на хиподрума). Значими архитектурните паметници са: Томбул джамия "Шериф Халил Паша", Безистена (най-старата сграда в гр. Шумен); Народно читалище "Добри Войников" (сградата на читалището, основано през 1856 г., е построена през 1898 г. по проект на френския архитект И. М. Мерсие); Часовникова кула (градски часовник с ръчно изработен часовников механизъм, построен през 1740 г.; на лицевата й страна е вградена богато украсена чешма с мраморна плоча и текст на османотурски език); Андрейково училище (сградата е построена през 1870 г. за нуждите на първото девическо класно училище в България от дарителя Андрей Ранков); Къщите на братя Куцарови, Д. Сребров, Хр. Ганушев, Ов. Авшерян, д-р Верби и др.; Куршун чешма, построена през 1774 г. от варовикови дялани камъни (лицевата фасада е богато орнаментирана; първоначално е била покрита с оловни плочи, откъдето идва и името й (от арабски “куршун” - олово)

Created by: Dieter Schneider 2007 | www.csstemplateheaven.com